Medlemskap i NSF

For at flest mulig skal kunne få sitt ønske oppfylt gir vi deg fire muligheter til medlemskap. Se forklaringer og modell nedenfor.

Norsk Spiritualist Forening - NSF
Alle er medlem av Norsk Spiritualist Forening, velger du å være medlem i NST vil du automatisk være graits medlem av NSF. Ønsker du kun NSF må du betale årskontingenten.

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn - NST
Hvis du ønsker å ha Spiritualismen som din trosretning kan du være medlem i Trossamfunnet. Du er samtidig innenfor NSF og er da også medlem av forningen. Fordelen med dette er at du slipper å betale noe for å være medlem av foreningen. Hele medlemskapet er da GRATIS. Se mer info om trossamfunnet her
Når du er medlem av vårt trossamfunn, kan du ikke stå registrert i noe annet trossamfunn. Er du medlem av statskirken må du da melde deg ut derfra. Vi hjelper deg med det om du ønsker det.

Norsk Spiritualist Forenings Healerforbund - NSH
Enten du er medlem i foreningen eller trossamfunnet kan du samtidig være medlem av vårt healerforbund. Det gir deg en del fordeler, som muligheter for markedsføring med mer. Vi jobber med å bygge opp flere tilbud i dette forbundet nå. Vi jobber blant annet for at vi som healerforbund skal bli godkjent av helsemyndigheter som gjør at du vil få mange nye muligheter som healer. Blant disse er mulighet for å bli registrert som alternativbehandler i Brønnøysund. Se mer info på våre sider om healing.

Norsk Spiritualist Forenings Mediumforbund - NSFM
Enten du er medlem i foreningen eller trossamfunnet kan du samtidig være medlem av vårt mediumforbund. Det gir deg en del fordeler, som muligheter for markedsføring med mer. Vi jobber med å bygge opp flere tilbud i dette forbundet nå. Se mer info på våre sider om mediumskap.

Siden det vil koste noe å bygge opp foreningen vil medlemskapet i foreningen koste litt. Prisen for medlemskap er:

 • Trossamfunnmedlem: Kr. 0,- (inkl foreningsmedlemskap, da er begge gratis)
 • Foreningsmedlem: Kr. 300,-
 • Helaerforbundet i NSH koster kr. 350 per år inkludert markedsføring. Vi er i dag et healerforbund som er godkjent av myndighetene. Dette gjør at du som er medlem hos oss er offentlig godkjent. Du kan og registrere deg i alternativregisteret i Brønnøysund og få tittelen Registrert Healer. Se sidene våre under healerforbund.
 • Mediumforbundet koster 350,- pr. år. Du må være medlem i foreningen eller trossamfunnet.
 • Frivillig ansvarsforsikring koster for tiden 530,- for et år. Gjelder healere og medium. Informasjon vil være basert på e-post og hjemmeside.

(Alle priser er fra januar til desember)

For å melde seg inn er det best om du sender inn en e-post med denne informasjon til oss:

Navn
Adresse, inkl postnummer
E-post
Telefon og Mobiltelefon
Type medlemskap

For trossamfunn -medlemskap: personnummer. (Staten krever det)
Hvis du jobber med mediumskap eller healing gir du oss beskjed om det.

For å melde deg inn kan du sende oss en e-post med informasjonen ovenfor.

Trenger du å melde deg ut av et annet trossamfunn så. Klikk her
(Skjema sendes inn sammen med innmeldingsskjema).
Skal du melde deg ut av Den norske kirken kan du gjøre det elektronisk.
Det kan du gjøre ved å klikke på denne linken: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/minside/

E-post for innmelding: Klikk her.


Hva du får for ditt medlemskap:

 • Være med på å bygge opp en ny filosofi som kan hjelpe
  mange mennesker i dagens samfunn.
 • Via E-post få informasjon og tilgang til foredrag og Åndelige møter i ditt distrikt eller på Zoom
 • Kunne dra nytte av en rimelig forsikringsordning.
 • Muligheter for kurs innen foreningen innen spiritualisme, mediumskap og healing.
 • Medlemsblad 2 ganger i året per post eller e-post.
 • Rabatter Åndelige møter, foredrag og kurs.
   

Informasjon om foreningen/trossamfunnet

Formålet til foreningen:

 • Å fremme den spiritualistiske tankegang i Norge. Dette basert på:
 • Å leve et liv basert på lys og kjærlighet.
 • Kunnskapen om at livet ikke slutter når
  du dør, men at du går over til en spirituell dimensjon.
 • At vi har et evig liv, og muligheten for reinkarnasjon.
 • Å hjelpe våre medmennesker, dyr og natur, gjennom
  healing og bevisene av det evige liv. (kanalisering)
 • Å samle gode medium og healere i Norge som
  ønsker å jobbe med spiritualisme

Formålet til trossamfunnet om du også vil være med der:

 • Å bygge opp en spiritualistisk trossamfunn i Norge
 • Å fremme Den Spiritualistiske trossamfunnet via
  healing og åndelige kvelder med demonstrasjon
  av kommunikasjon med åndeverden.
 • Å ha åpenhet for andre religioner og trosretninger.
 • De 7 prinsipper, som er basis i Spiritualismen.
 • Kunne utdanne deg til Spirituell Prest.

 

Vedtekter for Norsk Spiritualist Forening

 • 1 NAVN
  Forbundets navn er Norsk Spiritualist Forening, forkortet NSF.
 •  
 • 2 FORMÅL

Norsk Spiritualist Forening er en interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme de 7 prinsipper, som er basis i den moderne Spiritualisme.

De 7 prinsipper

 1. En beskyttende gud
 2. Menneskets respekt og likeverd
 3. Aksept av åndenes virke og englenes embete
 4. Sjelens evige liv
 5. Personlig ansvar
 6. Belønning og gjeld for våre gjerninger
 7. Evig utvikling for alle sjeler.

 

 • Å hjelpe våre medmennesker, dyr og naturen.
 • Kunnskapen om at livet ikke slutter når du dør, men at du går over til en
  åndelig dimensjon.
 • Viten om at vi har et evig liv, og muligheten for reinkarnasjon.
 • Å fremme den spiritualistiske forståelse i Norge. Dette ved spirituelle møter med, demonstrasjoner av kanalisering og healing. Videre ved informasjon via nettsider og andre medier og måter som kan passe inn i vår tro.
 • Å fremme den spiritualistiske forståelse ved å arrangere foredrag.
 • Å støtte opp under Norsk Spiritualistisk Trossamfunn
 • Å ha åpenhet for andre religioner og trosretninger.
 • Å samle og utvikle gode medium og healere i Norge som ønsker å jobbe med
  spiritualisme
 • Å arbeide for forskning og studier innen spiritualismen.

 • 3 GRUNNLAG OG DEFINISJON
  Spiritualisme er en tro som jobber for det beste i menneskene. Gjennom å bevise at det
  finnes et liv etter døden, vil vi kunne hjelpe mange mennesker som lider og føler seg alene.
   
 • 4 MEDLEMSKAP

Foreningsmedlem
For de som ønsker å være medlem i foreningen, men som ikke vil ha det som sin trosretning.

Medium og Healere vil kunne komme i en egen underkategori for å bygge opp gruppen av arbeidende medium og healere. (de som jobber med dette på fulltid)
Aktive healere i NSF har sin egen forening – NSH Norsk Spiritualistisk Healerforbund.
Aktive medium i NSF har sin egen forening – NSFM Norsk Spiritualist Forening Mediumforbund.

Medlemskap kan søkes av alle som støtter forbundets formål og definisjon. Medlemmer forplikter seg til å overholde forbundets formål, vedtekter og etiske regler, og bekrefter dette ved sin underskrift. Dette gjelder i all virksomhet som medium, healer, forstander, prest og i kursvirksomhet innen dette.

Medlemskap skal godkjennes av landsstyret. Medlemskap er gyldig når årskontingent er innbetalt innen frist fastsatt av Landsstyret

 • 5 ORGANISASJON
  Forbundets faste organer er:
 • Landsmøtet
 • Landsstyret
 • Valgkomité

Forbundets medlemmer kan i samråd med landsstyret opprette lokale nettverksgrupper. Disse er administrativt og økonomisk selvstyrte enheter, men formelt underlagt forbundets landsmøte, vedtekter, etiske regelverk og landsstyre.

 • 6 LANDSMØTET
  Landsmøtet er forbundets øverste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes årlig innen 1. mai. Innkalling skal skje skriftlig og/eller via forbundets nettsider til forbundets medlemmer med minst 4 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden, regnskap, årsmelding fra landsstyret samt tid og sted for møtet.

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet.

Saker som skal behandles av landsmøtet:

 • Valg av ordstyrer
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
 • Årsmelding
 • Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
 • Innkomne saker
 • Valg av leder samt 5 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret
 • Oppnevnelse av valgkomitè
 • Fastsettelse av styrets godtgjørelser

Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av landsstyret. Skriftlig avstemning ved valg på landsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette.
Ekstraordinært landsmøte innkalles etter vedtak fra landsstyret eller etter forlangende fra minst 1/4 av medlemmene. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel.

 • 7 LANDSSTYRET
  Landsstyret er forbundets øverste organ mellom hvert landsmøte. Landsstyret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet. Kun landsstyret kan bruke NSF’s organisasjonsnummer på brevhoder og annet.

Landsstyret velges ved alminnelig flertall, og består av 6 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 medlemmer) samt 2 varamedlemmer. Valgperioden er normalt for 2 år med overlapp. Landsstyrets medlemmer kan stille til gjenvalg. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme.

Landsstyret skal føre møteprotokoll. Landsstyret kan opprette arbeidsutvalg. Disse skal være underlagt og rapportere til landsstyret.

Kun Landsstyret kan gi tillatelse til å bruke NSF`s organisasjonsnummer og logo på brevhoder og annet.

 • 8 KONTINGENT
  Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Kontingenten skal være innbetalt til NSF’s konto innen utgangen av februar hvert år.
  Landsstyrets faste medlemmer er fritatt kontingent. Fritaket gjelder for antall år som vedkommende besitter vervet.
 • 9 MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER
  Alle medlemmer av NSF kan markedsføre seg som medlem av NSF. NSF sin logo kan brukes av medlemmer etter retningslinjer gitt av Landsstyret.
  Alle medlemmer kan fremme saker overfor regionale lag og Landsstyret, og har adgang til Landsmøtet med lik stemmerett.
   
 • 10 NSF’S ETISKE REGLER
  Medlemmer av NSF skal:
 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • kun gi beskjeder og behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • ikke gi løfte om lindring eller helbrede lse
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling og kanalisering
 • vise respekt for klientens trossystem
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet
 • opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ikke opptre på en måte som setter NSF eller andre medium og healere som gruppe i vanry
 • 11 UTELUKKELSE/EKSKLUSJON
  Utelukkelse for kortere eller lengre tidsrom, eller eksklusjon kan skje ved brudd på etisk regelverk, ved å motarbeide forbundets målsetninger, ved å sette forbundet eller dets medlemmer i vanry eller ved å ha gitt misvisende informasjon ved medlemssøknad. Landsstyret kan utelukke eller ekskludere medlemmer og lag med øyeblikkelig virkning. Første landsmøte deretter skal de orienteres om vedtaket. Utelukkede eller ekskluderte medlemmer/lag kan anke vedtaket til landsmøtet.
   
 • 12 ØKONOMISK GODTGJØRELSE
  Arbeid utført for forbundet av tillitsvalgte og andre anses som frivillig. Dokumenterte utgifter og godtgjørelser kan dekkes etter godkjenning av landsstyret.
   
 • 13 SAMARBEID
  Forbundet kan samarbeide med andre organisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt i samsvar med forbundets målsetning. Spesielt vil det være et samarbeide med NSH Norsk Spiritualistisk Healerforbund og NST Norsk Spiritualistisk Trossamfunn.
 •  
 • 14 OPPLØSNING AV FORBUNDET
  Oppløsning av forbundet kan kun vedtas av landsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Landsmøtet bestemmer anvendelsen av forbundets formue.

 

Powered by Cornerstone