Medlemskap i NSH

Medlemskap i NSH

Norsk Spiritualistisk Healerforbund (NSH) er godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon.
  

Medlemskap:
Healerforbundet NSH er en egen organisasjon som jobber tett i samarbeid med NSF for de medlemmer som jobber med healing på heltid, deltid eller har det som en hobby. Forbundet skal fremme healing, healerne innen forbundet og støtte medlemmene i sin utvikling. Forbundet drives på frivillig basis. 
De som er healere hos oss må jobbe etter forbundets etiske regler og forbundets forståelser av healing.

Det er tre typer medlemskap i NSF' Healerforbund (NSH)
Det ene er om du er vanlig aktivt medlem. Medlemmer kan enten være under kategorien healer eller godkjent healer:

 • Healer: Som er den tittelen du får ved innmelding.
 • Godkjent healer: Som er den tittelen du får når du har gått igjennom en godkjenningsprosedyre. Se mer under godkjenning.
 • Registrert Healer: Som godkjent healer kan du registrere deg i registeret for alternative behandlere. Du vi da både være godkjent og registrert.
 • Alternativt kan du være passivt medlem i NSH (Healerforeningen), vil du kun være registrert som healer hos oss og er da ikke med på markedsføringen på nettet som en av våre healere. Ønsker du å ha forsikring eller være registrert healer gjennom oss kan du ikke være passiv.

NB! Ønsker du medlemskap i NSH må du og ha et grunnmedlemskap i enten Norsk Spiritualist Forening (kr 300,-) eller Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (gratis). Samtidig som du gjør dette registrerer du deg som healer innen forbundet. For mer informasjon om de forskjellige grunnmedlemskap se på sidene om dette.
Link til sider om grunnmedlemskap i trossamfunn eller forening.

Registrering i registeret for alternative behandlere:
Norsk Spiritualistisk Healerforbund (NSH) er nå av Helsedirektoratet godkjent som utøverorganisasjon for utøvere av alternativ behandling. Alle healere som er godkjent av NSH kan registrere seg i registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Å være registrert vil gi deg momsfritak på healing!  For mer informasjon om hvordan du gjør dette, gå inn på siden om REGISTRERING
 

Medlemskap i NSH

 

 

 

Markedsføring:
Medlemsskap i NSH koster kr 350,- for et kalenderår. Da får du også markedsført navnet ditt på våre sider over healere. Dette i tillegg til eventuelt grunnmedlemskap i NSF (Norsk Spiritualist Forening), eller NST (Norsk Spiritualistisk Trossamfunn).
Foreningen bruker midler til å markedsføre sine healere. Se på siden om markedsføring for å se eksempler på annonser som vi har for forbundet og våre healere.

Du vil også kunne markedsføre deg ved å jobbe som healer på våre healingkvelder. Aktivitetsplan for våre avdelinger.Ønsker du å være med å heale på disse kveldene, må du være godkjent healer innen foreningen. For å melde deg på ta kontakt med leder av NSH. Medlemmer av NSH må følge retningslinjer for markedsføring utarbeidet av Forbrukerombudet.

For å lese mer om disse kan du klikke på denne linken til Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ Behandling. http://www.forbrukerombudet.no/asset/2919/1/2919_1.pdf

Forsikring:
Vi har nå kommet i gang med en forsikringsordning for våre medlemmer. Man kan forsikre seg om man jobber som healer og/eller annen alternativ behandling. Prisen for et års forsikring er på kr. 530,-. Forsikringen følger kalenderåret. Det er under 1/3 av prisen som det ville kostet å ha det utenom NSF. 
forsikringen vår. 
 
 Godkjenning:
Hvis du ønsker å bli godkjent healer i forbundet må du gå igjennom en godkjenningsprosedyre:
Det er flere måter å bli godkjent på:

 1. Om du er godkjent fra et annet forbund, vil det kunne gi godkjenning hos oss. Forbund som er godkjent av oss per i dag er  Det Norske Healerforbund.  Er du med i et annet forbund, kan du likevel søke, men foreningen vil da måtte godkjenne forbundet i prosessen.
 2. Du har gått på et kurs eller en skole som gir godkjenning som healer.  Godkjente skoler er for tiden: Norsk Spiritualist Forening, Aspirit. Har du en annen søk og vi vil sjekke det for deg. Sjekk ut vår kursside!
 3. Du kan ta et weekendkurs innen etikk (se kurssiden vår), og få 10 klienter til å sende inn et spørreskjema på den healingen du har gjort. Et alternativ til weekendkurset et et brevkurs på 6 brev innen etikk, kommunikasjon og lover. Dette er spesielt laget for de som bor langt unna Oslo og har vanskelig for å komme på weekendkurset, eller for de som ikke kunne komme på vår helg. Ønsker du dette ta kontakt med oss for skjema og kurs. Vi vil nå jobbe for å få flere etiske kurs.

Etiske regler

Alle healere tilknyttet Norsk Spiritualistisk Healerforbund skal holde seg til forbundets etiske regler.
NSF’S ETISKE REGLER
Medlemmer av NSF skal:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp.
 • kun gi beskjeder og behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte.
 • informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling.
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse.
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse.
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter.
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling og kanalisering.
 • vise respekt for klientens trossystem.
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet.
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet.
 • opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver.
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader.
 • ikke opptre på en måte som setter NSF/NSH, eller andre medium og healere som gruppe i vanry.

Klient kort:
Alle healere innen NSF's healerforbund er forpliktet til å bruke et skjema når de behandler klienter som privatpraktiserende healere. Dette både fordi det beskytter både klient og healer, samt at det kreves av de som har forsikring for sin praksis.
Det er opp til den enkelte healer om de vil bruke egne kort eller det som forbundet har laget som et felleskort. Forbundets kort kan du finne her Klientkort NSFH 
 

Bruker du eget kort skal du minst ha med:
Navn, Adresse, Telefon, fødselsdato og dato for timen. Du må også skrive ned hvilken behandling som er gitt. Har du anbefalt annen behandling eller henvist til lege skal du også ta med det. Healeren plikter å behandle, oppbevare og bruke personopplysninger i samsvar med Personopplysningsregelverket (lov av 14. April 2000 nr. 31 om behandling av Personopplysninger og forskrift av 15. Desember 2000 nr. 1265 til personopplysningsloven, samt merknader til registerforskriftens §3, punkt 5.) Dette kan finnes via å gå inn på Norges lover. http://www.lovdata.no/all/

Fagetisk råd:
Norsk Spiritualist Forening har et fagetisk råd som vil kunne gi råd til deg som er healer. Har du spørsmål som gjelder healing, den etiske siden om healing eller andre sider ved din virksomhet vil dette rådet kunne hjelpe deg. Det fagetiske rådet består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Henvendelser må ved første kontakt være skriftelige. Fagetisk råd vil også kunne behandle eventuelle klager på healere i forbundet.

Klager:
Vil kunne behandles av fagetisk råd. Se mer om dette ovenfor.
Klager må sendes inn skriftelig eller per e-post til NSF og merkes Fagetisk råd.

Vedtekter NSH

§1 NAVN
Forbundets navn er Norsk Spiritualistisk Healerforbund, forkortet NSH.
NSH er en selvstendig organisatorisk enhet med egne vedtekter og eget styre.
NSH har NSF Norsk Spiritualist Forening som en idealistisk søsterorganisasjon.

§2 FORMÅL
Norsk Spiritualist Forening er en interesseorganisasjon som skal arbeide for

 • Aksept at mennesker har full frihet til sin egen åndelighet og tro.
 • Å hjelpe våre medmennesker, dyr og naturen.
 • Å samle og utvikle gode healere i Norge som ønsker å jobbe med healing.
 • Å arbeide for forskning og studier innen healing.
 • Å fremme for aksept av healing som en seriøs virksomhet som har sin plass i mangfoldet av behandlingstilbud i samfunnet, og som et tilbud i det frie helsevalg.
 • Å fremme etikken innen healing i Norge, ved at alle må ta ansvar for sin utøving.
 • Å skape et forum for utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer.
 • Å jobbe for rettferdighet for alle mennesker og healere.
 • At healing skal være tilgjengelig for alle mennesker og at man skal ha rett til å bestemme over sin egen helse og liv.


§3 GRUNNLAG OG DEFINISJON
Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet så vel fysisk, psykisk som åndelig.
Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. Norsk Spiritualist Forening Healerforbund anerkjenner en felles kilde for den helbredende livskraft, en kilde som representerer kjærlighet, intelligens, sannhet og visdom.

§4 MEDLEMSKAP
NSH har to medlemskapskategorier; Aktive healere og Passive healere . Under hver av disse har vi igjen to kategorier Godkjente healere og Healere

Aktivt
De som jobber med healing som jobb eller hobby og ønsker å fremstå som en aktiv healer som folk kan kontakte
Passiv
De som har healing som en hobby, som er i prosess med å bli healer eller de som for tiden ikke er aktive healere. Som passiv vil du få informasjon fra foreningen men vil ikke offentliggjøres som aktiv healer i foreningen.  Som passivt medlem har du ingen formelle rettigheter i foreningen.

NSH har to underliggende medlemskategorier: Godkjente healere og Healere.
A) Godkjente healere:
NSH erkjenner at det ikke er mulig å stille felles faglige krav til healingmetode og/eller healingutdanning.  NSH stiller derimot følgende krav til Godkjente healere:

 1. Brukerevalueranger fra minst 10 personer som har mottatt healing
 2. Deltatt i kursvirksomhet godkjent av NSH innenfor følgende emner: "Etiske problemstillinger i healerpraksis, klientkommunikasjon og aktuell lovgivning.”

B) Healere: Alle nye medlemmer starter i denne kategori.  Medlemmer tilhørende denne kategorien kan når som helst søke godkjenning etter gjeldende prosedyrer.

Medlemskap kan søkes av alle som arbeider med healing etter forbundets definisjon.
Medlemmer forplikter seg til å overholde forbundets formål, vedtekter og etiske regler, og bekrefter dette ved sin underskrift. Dette gjelder i all virksomhet som healer, terapeut og i kursvirksomhet hvor undervisning i healing eller hvor bruk av egne healerevner inngår.
Medlemskap skal godkjennes av landsstyret. Medlemskap er gyldig når årskontingent er innbetalt innen frist fastsatt av Landsstyret

§5 ORGANISASJON
Forbundets faste organer er:

 • Landsmøtet
 • Landsstyret
 • Valgkomite

Forbundets medlemmer kan i samråd med landsstyret opprette lokale nettverksgrupper. Disse er administrativt og økonomisk selvstyrte enheter men formelt underlagt forbundets landsmøte, vedtekter, etiske regelverk og landsstyre.

§6 LANDSMØTET
Landsmøtet er forbundets øverste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes årlig innen 1. mai. Innkalling skal skje skriftlig og/eller via forbundets nettsider til forbundets medlemmer med minst 4 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden, regnskap, årsmelding fra landsstyret samt tid og sted for møtet.

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet.

Saker som skal behandles av landsmøtet:

 • Valg av ordstyrer
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
 • Årsmelding
 • Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
 • Innkomne saker
 • Valg av leder samt 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret
 • Oppnevnelse av valgkomitè
 • Fastsettelse av styrets godtgjørelser


Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av landsstyret. Skriftlig avstemning ved valg på landsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette.
Ekstraordinært landsmøte innkalles etter vedtak fra landsstyret eller etter forlangende fra minst 1/4 av medlemmene. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel.

§7 LANDSSTYRET
Landsstyret er forbundets øverste organ mellom hvert landsmøte. Landsstyret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet. Kun landsstyret kan bruke NSH’s organisasjonsnummer på brevhoder og annet.

Landsstyret velges ved alminnelig flertall, og består av 5 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og medlem) samt 2 varamedlemmer. Valgperioden er normalt for 2 år med overlapp.  Landsstyrets medlemmer kan stille til gjenvalg. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme.
Landsstyret skal føre møteprotokoll. Landsstyret kan opprette arbeidsutvalg. Disse skal være underlagt og rapportere til landsstyret.

 • Kun Landsstyret kan gi tillatelse til å bruke NSH`s organisasjonsnummer og logo på brevhoder og annet.

§8 KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Kontingenten skal være innbetalt til NSH’s konto innen utgangen av februar hvert år.
Landsstyrets faste medlemmer er fritatt kontingent. Fritaket gjelder for antall år som vedkommende besitter vervet.

§9 MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER
Alle medlemmer av NSH kan markedsføre seg som ”Medlem av NSH”. NSH`s logo kan brukes av medlemmer etter retningslinjer gitt av Landsstyret.
Alle medlemmer kan fremme saker overfor regionale lag og Landsstyret, og har adgang til Landsmøtet med lik stemmerett.

§10 NSFH’S ETISKE REGLER
Medlemmer av NSH skal:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling
 • vise respekt for klientens trossystem
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet
 • opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ikke opptre på en måte som setter NSH eller andre medium og healere som gruppe i vanry

§11 UTELUKKELSE/EKSKLUSJON
Utelukkelse for kortere eller lengre tidsrom, eller eksklusjon kan skje ved brudd på etisk regelverk, ved å motarbeide forbundets målsetninger, ved å sette forbundet eller dets medlemmer i vanry eller ved å ha gitt misvisende informasjon ved medlemssøknad. Landsstyret kan utelukke eller ekskludere medlemmer og lag med øyeblikkelig virkning. Første landsmøte deretter skal orienteres om vedtaket. Utelukkede eller ekskluderte medlemmer/lag kan anke vedtaket til landsmøtet.

§12 ØKONOMISK GODTGJØRELSE
Arbeid utført for forbundet av tillitsvalgte og andre anses som frivillig. Dokumenterte utgifter og godtgjørelser kan dekkes etter godkjenning av landsstyret.

§13 SAMARBEID
Forbundet kan samarbeide med andre organisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt i samsvar med forbundets målsetning.

§14 OPPLØSNING AV FORBUNDET
Oppløsning av forbundet kan kun vedtas av landsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Landsmøtet bestemmer anvendelsen av forbundets formue.

§15 SAMARBEID NSF
For å styrke og sikre samarbeidet må det være åpen kommunikasjon mellom NSF og NSH. Det foreslås derfor at referater fra styremøter skal sendes til den andre organisasjonen. Det skal også være mulig å sende en representant fra det ene styret til det andre som observatør når det holdes styremøter.  Forslaget ble godkjent og skal inn i vedtektene.

Powered by Cornerstone